Mga Madalas na Itinatanong

Mga Pangkalahatang Katanungan

Ang Senso ay isang pagsisiyasat na isinasagawa tuwing sampung taon na ang saloobin ay bilangin ang bawat tao na naninirahan sa Estados Unidos. Ito ay ipinag-uutos ng Konstitusyon at ginawa upang mabilang ang bawat tao ng isang beses, at isang beses lamang, sa tamang lugar.

Ang Senso ay nagaganap tuwing sampung taon simula pa noong 1790. Ang susunod na senso ay magaganap sa 2020. Ang sariling-pagtugon ay magsisimula online sa ika-12 ng Marso 2020 at mananatiling bukas hanggang sa ika-30 ng Abril 2020. Simula sa Mayo, ang Kawanihan ng Senso ay magsisimulang magpadala ng mga tagakuha ng senso na magbabahay-bahay upang bilangin ang mga taong hindi nagsagawa ng sariling-pagtugon.

Ang Senso ay may mga 10 katanungan para sa bawat miyembro ng sambahay. Hinihingi ng pagsisiyasat ang pangunahing impormasyong demograpiko kagaya ng lahi, kasarian, edad, at kung ang tahanan ay inuupahan o pag-aari.

Ang mga resulta sa Senso ay ginagamit para sa tatlong pangunahing layunin: pagkatawan, pederal na pagpopondo, at datos. 

Pagkatawan 

Napakahalaga na bilangin ang bawat tao sa Estados Unidos upang ang pamahalaan ay makasiguro na ang lahat ng mga naninirahan ay makakuha ng angkop na pagkatawan. Ang mga bilang ng Senso ay tinutukoy kung ilang Miyembro ng Batasan ang makukuha ng bawat estado sa Kapulungan ng Mga Kinatawan at pambatasan, senado ng estado, at ang hangganan ng distrito na pulungan ng estado ay nakabatay sa dami ng tao sa alinmang lugar. 

Pederal na Pagpopondo 

Ang datos ng Senso ay tinutukoy kung paano ginagastos ng buong bansa sa bawat taon ang mahigit na $675 bilyón na nakalaang gugulin mula sa pamahalaan. Sa California mismo, ang ikatlo ng ating nakalaang gugulin para sa estado ay nanggagaling mula sa pamahalaang gobyerno para ipambayad sa mga programang kagaya ng Medi-Cal, pampublikong edukasyon, pangunahing pangangailangan sa pabahay at mga programang tumutulong sa pabahay.

Datos 

Karamihan sa mga datos na nakatuon sa populasyon at pananaliksik na mayroon tayo tungkol sa ating bansa ay nanggagaling sa Senso. Napakahalaga na magkaroon ng wastong impormasyon upang maayos na mapag-aralan ng pamahalaan, mga negosyo, paaralan, organisasyong hindi pangkalakal, at iba pa ang paligid ng ating bansa.

Sa 2020, ang Senso ay maaaring maisagawa online sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan! Maaari itong punan ng mga sambahay sa alinmang telepono, tablet o kompyuter na konektado sa internet, ang pagtawag sa Kawanihan ng Senso at punan ito sa pamamagitan ng pagsasabi, o ang paghiling ng papel na kopya para ipadala ng diretso sa Kawanihan ng Senso. 

Ang Koalisyon ng Census IE ay matapat na sinisiguro ang husto at wastong bilang ng mga munisipyo ng San Bernardino at Riverside, subalit upang ito ay maatim aming inuuna ang mga pamayanang mahirap bilangin. Mahirap bilangin o mahirap abutin, ito ang mga tao na may kasaysayan ng hindi paglahok sa Senso. Maraming dahilan na maaaring maka-impluwensiya sa isang tao ang tumugon o hindi tumugon sa senso, kabilang pero hindi limitado sa: 

 • Mga Pamayanang Hindi Puti – Latino, mga Itim at Aprikanong Amerikano, mga Katutubong Amerikano at pamayanang panlipi, mga Asyanong Amerikano at mga taga-islang Pasipiko, at taga-Gitnang Silangan at mga Hilagang Aprikano 
 • Mga Imigrante at Takas 
 • Mga Nagtatrabaho sa Bukid 
 • Mga Taong may Kapansanan 
 • Mga Taong kinikilalang LGBTQ 
 • Mga Matanda/Matatanda Na 
 • Mga Bata 0-5 
 • Mga Tao at Pamilya na Walang Tirahan
 • Mga Beterano 
 • Mga lugar na mababa/walang naihahatid na broadband
 • Mga Sambahay na limitado ang kasanayan sa Ingles 

Ito ay hinihiling ng batas ng gobyerno na sagutin, kumpletohin, sagutin ng makatotohanan ang Talatanungan ng Senso. Ang mga tao na hindi ginawa ang sariling-pagtugon pagdating ng ika-30 ng Abril o magpasa ng hindi kumpletong pagsisiyasat ay mapapasailalim sa pagbisita ng isang taga-bilang.

Ikaw ba o mga miyembro ng iyong pamilya ay gumagamit o pinahahalagahan ang alinmang mga sumusunod na programa o serbisyo?

 • Mga Pampublikong Paaralan 
 • Pampublikong paraan ng Paglalakbay 
 • Lansangan 
 • Mga Programang Pagpapagamot kagaya ng Medi-Cal o ang Programa na Segurong Pangkalusugan para sa mga Bata (Children’s Health Insurance Program)
 • Seguro sa Kawalan ng Trabaho at mga serbisyong pangangalap 
 • Mga Programa para sa Murang Pabahay
 • Mga Programa para sa Mga Pinalayang Nabilanggo na babalik sa kumunidad 

Lahat ng mga serbisyong ito o mga programa ay may inilaan na salapi batay sa impormasyon ng populasyon na kinuha mula sa bilang ng Senso. Ang pagtiyak na maayos na maibilang ang iyong sambahay sa Senso 2020 ay nangangahulugan na ang mga programa at serbisyong ito ay itinatag upang masiguro na maayos na napaglilingkuran ang iyong kumunidad!  

Oo! Hinihiling ng ika-13 Titulo ng Kodigo ng Estados Unidos na panatilihing lihim ng Kawanihan ng Senso ang iyong impormasyon at gamitin lamang ang iyong mga sagot upang magbigay ng mga estadistika. Ang pamahalaan ay hindi maaaring hayagang ipaalam ang iyong mga sagot sa anumang paraan na ikaw ay makikilala. Hindi rin nila maaaring ipamahagi ang iyong impormasyon sa mga ahensya na nagpapatupad ng imigrasyon kagaya ng ICE, mga ahensya na nagpapatupad ng batas kagaya ng FBI o pulis, o payagan na ito ay gamitin upang matiyak ang iyong pagiging karapatdapat para sa mga benepisyo ng pamahalaan. Anumang paglabag ng batas na ito ay maaaring magbunga ng pagkakakulong ng hanggang 5 taon at/o ng multa hanggang $250,000. 

Ang 2020 talatanungan ng Senso ay WALANG kasamang tanong tungkol sa kalagayan ng pagiging mamamayan ng isang tao. Ang lahat, anuman ang kanilang kalagayan sa imigrasyon, ay mayroong tiyak na pangunahing mga karapatan. Para sa inyo na may mga alalahanin tungkol sa pagbukas ng inyong mga pinto, may mga ibang paraan na ikaw ay maaaring makilahok. Maaari kang lumahok online at sa pamamagitan ng telepono, mula sa ginhawa ng iyong tahanan o sa isang sentro ng tulungan na pinatatakbo ng pamayanan. Mangyari lamang na kumpletohin ang iyong talatanungan ng senso, ang pakikilahok mo ay mahalaga, at ang iyong impormasyon ay protektado. Maaaring tumaas ang pagkakataon na ikaw ay tawagan ng Kawani ng Senso ng Estados Unidos sa hindi pagsagot dahil sa di-kumpletong talatanungan.

Ang Araw ng Senso ay pambansang araw na ipinagdiriwang upang kilalanin ang pagbilang ng senso. Ang Araw ng Senso sa susunod na taon ay sa ika-1 ng Abril, 2020; ang lahat ng sambahayan ay dapat naanyayahan sa sariling-pagtugon sa petsang ito. 

Paano ako sasagot kapag…

Ang panahon ng sariling-pagtugon ay bukas hanggang ika-30 ng Abril, 2020. Kung ikaw ay magkaanak bago ang ika-30 ng Abril, isama sila sa bilang ng iyong sambahay. Kung ang iyong anak ay ipinanganak pagkaraan ng ika-30 ng Abril, huwag sila isama bilang miyembro ng iyong sambahay. 

Ang talatanungan ng senso ay dinisenyo upang mabilang ang mga tao sa kanilang tinitirahan sa panahon ng pagpasa. Kahit na pansamantala ang iyong tirahan, kailangan mong punan ang senso gamit ang tirahan kung saan ka natutulog ng araw na iyon. Sa karagdagan, mahalaga na maisama ang lahat ng nakatira sa bilang na ito; siguraduhin na makipag-ugnayan sa iyong mga kasamahan sa silid/bahay nang sa gayon ang lahat ay naisulat. 

Para sa mga estudyante na nakatira sa pansamantalang tirahan sa paaralan o palagiang naglalakbay patungo sa kolehiyo mula sa bahay, kailangang ibilang ka sa tirahan ng iyong magulang o sa iyong taga-pangalaga. Para sa mga estudyante sa kolehiyo na naninirahan o malapit sa kampus, ikaw ay kailangang maibilang kung saan ka mas madalas kumain at matulog, kahit na ikaw ay umuwi sa iyong bahay o walang pasok sa Araw ng Senso! 

Ang mga estudyanteng dayuhan na pumapasok sa paaralan ng US ay dapat na ibilang ang kanilang sarili sa tirahan nila sa loob o labas ng kampus. Sa kabilang dako, ang mga estudyanteng Amerikano na nag-aaral sa ibang bansa ay hindi dapat mapabilang dahil sila naman ay kasalukuyang hindi nakatira sa bansa 

Kailangan mong punan ang senso kung saan ikaw at ang iyong sambahay nakatira sa petsang iyon. Kung iyong pinunan ang senso habang ikaw ay nasa proseso ng paglipat ng tirahan, kailangang isulat ang iyong sarili sa dating tirahan. Kung ang iyong bagong tirahan ay nakapangalan sa iyo at ang mga pag-aari mo at lahat ng iyong pamilya ay nakalipat na, kailangan na isulat ang iyong sarili sa bagong tirahan – kahit na hindi ka pa nakapagtatag ng husto. 

Ang talatanungan ng senso ay dinisenyo upang mabilang ang mga tao sa kanilang tinitirahan sa panahon ng pagpasa. Mahalaga na ang lahat ng nakatira sa iyong tinitirahan ay mabilang kung saan sila nandoon – kahit na pansamantala, kahit na maraming tao. Kahit na nasa itaas ang isang pamilya at may ibang pamilya sa ibaba, o nandoon sa pangunahing bahay ang isang pamilya at ang isa ay nasa likod ng bahay, ang lahat ay dapat bilangin! 

Mangyaring tandaan na ang impormasyong ito ay ginagamit lamang para sa layunin ng estadistika at pananalapi. Alinman sa impormasyong ito ay hindi ipapamahagi sa mga kasero, sa nagpapatupad ng batas, mga ahensya ng imigrasyon, o ang IRS. 

May tanong na hindi nakikita ang sagot sa itaas? Sulatroniko (Email) info@censusie.org para sa anumang mga ibang tanong na mayroon kayo!

Tagalog
English Español de México 한국어 香港中文版 简体中文 Tiếng Việt العربية Tagalog