Kampiyon ng Senso

Pagpapakilala

Gusto mo bang maglingkod? Ikaw ba ay aktibo sa iyong kumunidad? Gusto mo bang maging bahagi ng isang makabuluhang layunin? Maging isang Kampiyon ng Senso!

Pagdating sa pagbilang ng ating mga pamilya, napakahalaga na magkaroon ng mga mapagkakatiwalaang tagahatid ng balitana hihikayat ng pakikilahok, at walang pinakamabuting tagahatid ng balita na mas hihigit pa sa mga kasamahan! Kami ay gumawa, sa pakikipagtulungan sa mga munisipyo, ng isang programang Kampiyon ng Senso upang tukuyin at pagkalooban ang mga napagkakatiwalaang miyembro ng kumunidad na kausapin ang kanilang mga kasamahan at ang midya tungkol sa Senso 2020. Aming inaasahan na kami ay magkakaroon ng isang sanay na Kampiyon ng Senso, sa lahat na kabahaging lugar ng pamayanan mula sa Barstow hanggang Temecula, mula Indio hanggang Montclair, na maipapamahagi sa kanilang kumunidad kung ano ang Senso, bakit ito mahalaga, at kung paano makilahok sa paraan na ito ay maipapa-abot at magkaroon ng kakayahang makaugnayan ng mabuti ang mga tao na may iba't-ibang kultura. Kung gusto mong maging isa sa mga kampiyon na ito, basahin sa ibaba upang magkaroon ng karagdagang kaalaman! 

Pamantayan

Ang pipiliin na magiging Kampiyon ng Senso ay hindi lang kumakatawan sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa aming mga pangkat narehiyon, mga lunsod, mga munisipyo, at samahan. Kami ay nagkakaisa sa lahat ng dako dito sa mga munisipyo ng San Bernardino at Riverside, upang makasiguro na husto ang bilang ng aming tahanan, subalit maaari lang namin makuha ang pakikilahok ng aming pamayanan kung sila ay tiwala sa impormasyong ibibigay namin ay wasto, hindi pabagu-bago. Ang mga kasamahan sa lahat ng sektor ay gumugol ng maraming buwan sa pagtatayo at pagpapalakas ng aming samahang #IECounts at sa pagiging Kampiyon ng Senso ikaw ay itinuturing na opisyal na miyembro nito. Upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon o maling paggamit ng programa, ang mga puwedeng maging Kampiyon ng Senso ay kailangang piliin o hirangin ng mga kilalang mapagkakatiwalaang tagahatid ng balita sa pamayanan. Upang maging isang Kampiyon, ang mga aplikante ay dapat: 

 • Maging isang tao na mapagkakatiwalaan ng kanyang mga kasamahan
 • Kumpletohin ang isang tiyak na pulong ng pagsasanay ng Senso 2020 
 • Irekomenda ng isang organisasyong pamayanan sa lugar, komite, institusyon, o ahensya na kasali sa mga samahang Census IE o IECounts 
 • Mangako na lalahok sa isang buwanang pagpupulong na isinasagawa sa internet upang manatili ang kaalaman tungkol sa impormasyon at mga pagbabago ng Senso 2020 

Sa karagdagan, gusto namin isali ang sinuman at lahat ng mga pamayanan, kasama subalit hindi limitado sa: 

 • Mga Latino 
 • Itim/Mga Aprikanong Amerikano
 • Mga Katutubong Amerikano 
 • Mga Asyanong Amerikano at mga taga-islang Pasipiko
 • Gitnang Silangan at Mga Hilagang Aprikano 
 • Mga Imigrante at Takas 
 • Mga Nagtatrabaho sa Bukid 
 • Mga Taong may Kapansanan 
 • Mga Taong kinikilalang LGBTQ 
 • Mga Matanda/Matatanda Na 
 • Mga Taong nakararanas ng walang matirahan
 • Mga Beterano 
 • Mga Tao na may mababa/walang naihahatid na broadband
 • Mga Taong hindi nagsasalita ng Ingles o kaunting Ingles 

Pagsasanay

Maraming pagkakataon para sa pagsasanay ang aming iaalok sa buong panahon ng aming kilusan ng Senso. Magkakaroon ng mga iba’t-ibang tagapangasiwa sa karamihan ng pagkakataong ito at sasakupin ang iba’t-ibang mga kumunidad na mahirap bilangin, subalit magkakaroon ng apat na bahagi na higit na mahalaga na huhubog sa bawat pagsasanay upang maging marapat para sa katibayan ng Kampiyon ng Senso.

 • Senso 101 – isang pangkalahatang pagtatasa ng Senso; mga karaniwang alalahanin; at mga pagsisikap ng estado/lugar upang tugunan ang mga alalahanin
 • Outreach 101 – kung paano tugunan ang mga karaniwang alalahanin; saan maaaring tawagan ang mga miyembro ng pamayanan; paano maging kasapi ang mga kapwa Kampiyon; at iba pa
 • Sariling Pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya ng kompyuter (Interactive Learning) – magsanay, magsanay, magsanay! 
 • Mga Problema at Mapagkukunan – talakayin ang mga tiyak na alalahanin ng lugar/pamayanan; alamin ang nauugnay na mapagkukunan ng pamayanan 

Mangyari lang na ipagpatuloy ang pagbisita sa pahinang ito para sa panibagong listahan ng mga nararapat na pagsasanay ng Kampiyon ng Senso. Mangyaring tandaan: ang mga pagsasanay ay isinasagawa sa Ingles. 

No event found!

Kapag nakadalo ka na sa isang pagsasanay, mangyari lang na punan ang aplikasyon na inialok sa pinag-ganapan at ipasa ito para sa pagtatasa. Kapag natanggap, ikaw ay makakakuha ng tsapa, pisi, malaking bag, AT t-shirt upang makilala bilang pinatunayang Kampiyon ng Senso!

Mga Pananagutan

Kapag napatunayan na, hinihiling namin sa lahat ng mga Kampiyon ng Senso na gawin ang mga sumusunod: 

 • Hikayatin ang mga kasamang miyembro ng pamayanan na bilangin ang kanilang pamilya sa Senso 2020 sa pamamagitan ng pagsagot ng kanilang mga tanong at/o ituro sila sa mga mapagkukunan  
 • Dumalo sa isang buwanang pagpupulong na isinasagawa sa internet upang makatanggap ng nagpapatuloy na mga pagbabago at paunawa ng Senso
 • Magsagawa ng mga maikling pagtatanghal (kung maaaring gamitin) 

Aplikasyon:

Mangyaring i-download at punan ang sumusunod na aplikasyon. Matapos mong mapunan ang bahagi para sa sariling-pagtugon, mangyari lang na ibigay ang nakumpleto mong papel sa iyong tagapag-sanay. Kapag naaprubahan, ipapadala sa iyo ang iyong gamit ng Kampiyon!  

Tagalog
English Español de México 한국어 香港中文版 简体中文 Tiếng Việt العربية Tagalog